Tájékoztató adósoknak
 

Működésünk alapelveit a Magyar Nemzeti Bank 2/2019.(II.13.) számú ajánlása a fogyasztóval szembeni követeléskezelési tevékenységről c. dokumentum alapjaiban meghatározza.

Társaságunk az Adósokkal fennálló jó kapcsolat kiépítésére törekszik és tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely a Megbízóját rossz színben tünteti fel. Munkatársaink minden esetben a Tőlük elvárható gondossággal járnak el, így a Tőlük elvárható gondossággal vizsgálják a személyazonosságot, elkerülendő az illetéktelen harmadik fél részére történő információszolgáltatást. Minden lépésünk az érvényes jogszabályok és etikai normák szigorú betartása mellett történik. Minden tudomásunkra jutott adatot és információt bizalmasan kezelünk, új adatot kizárólag kifejezett hozzájárulás esetén rögzítünk, a célhoz kötöttség elvének mindenkori érvényesítése mellett. Sosem lépünk túl a követeléskezelés törvényi keretein, ennek még a látszatát is elkerüljük.

Tisztességes és együttműködő magatartás
A Creditforte Kft. a jóhiszemű és tisztességes magatartás törvényes követelményeinek keretein belül fejti ki tevékenységét, a célhoz kötöttség és a szükségesség elvének betartásával, továbbá az Adósokkal együttműködve jár el, melynek során kerüli a megtévesztő és agresszív magatartást.
Szakszerű és gondos magatartás elve
Munkatársaink az Adósokkal való kapcsolat létesítése és fenntartása során körültekintéssel és az irányadó jogszabályok ismeretében, annak megfelelően járnak el, a követelés érvényesítésére szolgáló eszközöket a körülmények gondos mérlegelésével választják ki és alkalmazzák.
Szükséges információ szolgáltatása
Minden olyan információt megadunk a Kötelezettek számára, amely a tartozás kiegyenlítéséhez, vagy az eljárás törléséhez szükséges. Különös figyelmet fordítunk az ügyfélvédelemmel és a jogorvoslattal kapcsolatos szabályok ismertetésére.
Fokozatosság elve
Irodánk az igényérvényesítésre rendelkezésre álló eszközöket eljárása során fokozatosan alkalmazza, az eszközük meghatározásánál figyelembe veszi a követelés nagyságát, a Kötelezett teherviselő képességét és együttműködési készségét. Abban az esetben minősítjük eredménytelennek a behajtási folyamatot, ha a Társaságunk nem tud megállapodást kötni a tartozás rendezésére, ilyen esetben javaslatot teszünk a követelés jogi eljárásban történő érvényesítésére.
Szabályozottság
A Creditforte Kft. az adóssal történő a kapcsolatfelvételre és kapcsolattartásra, az adós részére nyújtandó tájékoztatásokra, a követelések nyilvántartására, valamint a panaszkezelésre belső eljárásrendet alakít ki és működése során ezeket betartva jár el. Társaságunk a belső eljárásrend kialakítása során figyelemmel van a Magyar Nemzeti Bank 2/2019. (II.13.) számú ajánlása a fogyasztóval szembeni követeléskezelési tevékenységről c. dokumentum 2.1-2.4 alpontban rögzített elvekre, ezzel is biztosítva azok gyakorlatban történő érvényesülését.
Betöltés...